‘Geen onderzoek naar renovatie van De Kuip’

07-06-2018

Er komt geen onderzoek naar de milieu-effecten van renovatie van De Kuip. Dat schrijft het college van b en w in een brief aan de gemeenteraad. In schriftelijke vragen had de Partij voor de Dieren om zo’n onderzoek verzocht, op basis van een advies van de mer-milieucommissie.

B en w zien geen reden om een milieurapport voor een verbouwing van Stadion Feijenoord te laten opmaken. ,,Voor de duidelijkheid: in het advies wordt niet gevraagd om een onderzoek naar de renovatie van De Kuip als alternatief te doen’’, luidt de conclusie. Wel zal in het uiteindelijke milieueffectrapport de historie van de stadionplannen met de daarbij horende overwegingen worden meegenomen. ,,Er wordt een apart hoofdstuk aan gewijd.’’

Voorzitter Tom Bos van de werkgroep die het advies formuleerde, zei destijds tegen deze krant wél uit te gaan van een onderzoek naar de milieu-effecten van een verbouwde Kuip, om die af te kunnen zetten tegen de milieu-effecten van een nieuw stadion.

,,Je moet deze twee opties op gelijke voet met elkaar kunnen vergelijken zodat de milieuvoor- en nadelen van beide varianten duidelijk zijn’’, meldde hij. ,,De bestaande situatie dus, met een gerenoveerde Kuip als middelpunt, en de situatie zoals de plannenmakers die willen, met een nieuw stadion. Beide met een gebiedsontwikkeling eromheen. Zo kan het bevoegd gezag – ofwel het college en de gemeenteraad – een onderbouwde afweging maken bij een besluit over het bestemmingsplan en de vergunningen.’’

Alternatief
Wethouder Adriaan Visser (D66, financiën) hield er destijds een andere lezing op na: ,,De commissie adviseert om de historie van de plannen van de gebiedsontwikkeling en de argumentatie voor eerder gemaakte afwegingen (waaronder de keuze voor een nieuw stadion in plaats van renovatie) goed in de uiteindelijke rapportage op te nemen. De commissie heeft in haar advies gevraagd om het historisch overzicht en niet om het volledig, als alternatief, onderzoeken van de renovatie van De Kuip.’’

De stad is niet verplicht om het advies van de mer-commissie op te volgen. Wél kan er volgens voorzitter Bos aan het einde van de rit bij de Raad van State worden aangeklopt. ,,Als mensen beroep aantekenen tegen een besluit van de stad, dan kan deze instantie er nog een stokje voor steken’’, zo sprak hij eerder.

Ingrepen
Op het ‘Startdocument bestemmingsplan en milieueffectrapport Feyenoord City’ kwamen 44 zienswijzen binnen. Dat waren er 38 van particulieren, twee van organisatie en vier van bestuursorganen. Zo wil Rijkswaterstaat weten wat de effecten zijn van het – deels in de rivier gebouwde – stadion op de stroming in de Nieuwe Maas en vraagt de provincie Zuid-Holland om aandacht voor de hoogwaterrisio’s.

,,De provincie vraagt gemeenten om bij nieuwe ontwikkelingen en herstructureringen in buitendijkse gebieden een inschatting te maken van het slachtofferrisico bij overstromingen en te verantwoorden hoe zij daarmee zijn omgegaan”, zo valt te lezen. ,,Zuid-Holland vraagt de gemeente Rotterdam het voorgaande mee te wegen, omdat het plangebied deels buitendijks is gelegen.”

De effecten op de stromingspatronen en de gevolgen voor de scheepvaart worden in de verdere uitwerking van de plannen ‘diepgaand in beeld gebracht’, meldt de DCMR Milieudienst Rijnmond in de beantwoording. Ook de risico’s van buitendijks bouwen zullen dan aan uitgebreid bod komen.

Hofleverancier van zienswijzen is Evides Waterbedrijf, dat zich zorgen maakt over de gevolgen voor de ondergrondse transportleidingen, als het nieuwe stadion en de rest van Feyenoord City worden gebouwd. De buizen lopen dwars door het gebied.

In de beantwoording van de DCMR staat dat ‘het niet aannemelijk is dat alle leidingen ongestoord kunnen blijven liggen’. Evides vraagt zich tevens af wie de kosten van eventuele ingrepen zal dragen. ,,De projectorganisatie en Evides zijn in gesprek over de mogelijkheden en kosten voor verlegging van de leidingen”, meldt de milieudienst. ,,De kosten worden betrokken bij de grondexploitatie.’’

AD.nl