Feyenoord op laatste plaats bij verdeling opbrengsten nieuw stadion

Feyenoord wacht nog altijd op minimale garantie spelersbudget

Bij de verdeling van opbrengsten uit het nieuwe stadion van Feyenoord City, staat het spelersbudget van Feyenoord tot op de dag vandaag nog steeds op de laatste plaats. Hierdoor heeft Feyenoord geen enkele garantie dat het kan rekenen op een spelersbudget van minimaal €25 miljoen. Dit blijkt uit door Feyenoord City laatst gepubliceerde informatie over de business case in maart vorig jaar. In de meest recente informatie van Feyenoord City, inmiddels ook anderhalf jaar geleden, blijkt dat Feyenoord pas krijgt uitbetaald als aan de verplichtingen aan de financiers is voldaan. Het onderliggende second opinion rapport suggereert een andere volgorde in de zogenaamde waterval, maar die voldoet in deze business case niet aan de gemeentelijke voorwaarden. Momenteel is de status hiervan onduidelijk. Opmerkelijk is dat het de club, supporters, politieke partijen en andere belanghebbenden sindsdien ontbreekt aan nieuwe informatie. Stadion Feijenoord en Feyenoord City hebben tot nu nagelaten naar buiten te komen met informatie over de zogenaamde ‘business case 2.1’. Onduidelijk is waarom dit zo lang duurt. Feit is dat Feyenoord tot op de dag van vandaag nog geen enkele garantie heeft op substantiële groei van het spelersbudget.

Grote vraag

Het is al jaren de grote vraag waar alles om draait: krijgt Feyenoord met het nieuwe stadion de garantie op een spelersbudget van minimaal €25 miljoen? Voormalig Feyenoord-directeur Jan de Jong en voormalig wethouder Adriaan Visser gingen hierover met elkaar in de media al eens de strijd aan. Hun opvolgers Mark Koevermans en Arjan van Gils deden het enkele maanden geleden nog eens dunnetjes over. De kranten stonden er vol van. Ook Stadion op Zuid publiceerde al over het spelersbudget en stelde onder meer vast dat Feyenoord zelfs met een gegarandeerd spelersbudget van €25 miljoen de concurrentie niet inhaalt. Tot nu toe is zelfs dit minimum voor Feyenoord niet gegarandeerd.

Banken bepalen

Het lijkt een discussie tussen Feyenoord en de gemeente. In werkelijkheid is Stadion Feijenoord met CFO Carl Berg opdrachtgever en zijn het vooral de banken, met name Goldman Sachs, die bepalen wat er gebeurt. Dit valt te lezen in het meest recente bericht van 5 maart 2019 dat Feyenoord City publiceerde over de business case. Daarin staat dat voor het aanpassen van de jaarlijkse prijsindexatie van de speel- en prestatievergoeding voor Feyenoord, instemming van de banken vereist is. Eerder concludeerde Stadion op Zuid al dat hierdoor zelfs een kans bestaat dat het nieuwe stadion resulteert in een dalend (!) spelersbudget.

Feyenoord onderaan

In business case 1.0 bestond de speel- en prestatievergoeding van Feyenoord uit een vast (€17,5 miljoen) en een variabel (€7,5 miljoen) deel. Het variabele deel staat daarbij onderaan in de zogenaamde waterval en wordt pas uitgekeerd als aan alle andere verplichtingen is voldaan.

In business case 2.0 is enkel nog sprake van een vaste vergoeding, fixed fee, voor Feyenoord.  Wie het bericht op de website van Feyenoord City van maart 2019 goed leest, ontdekt dat alle financiers in de zogenaamde waterval nog altijd boven Feyenoord staan. Er staat letterlijk:

‘Tegelijkertijd moet er ook bij tegenvallende omzet voldoende operationeel resultaat zijn om aan de verplichtingen aan de financiers van het stadion te kunnen voldoen. Als zekerheid hiervoor is in de Business Case en de financiering ingebouwd dat tegenvallers in de netto omzet in mindering worden gebracht op de speel- en prestatievergoeding aan de BVO.’

Onduidelijk

In de second opinion op business case 2.0 van Brink/Zanders uit april 2019 wordt gesteld dat Feyenoord ná de banken, maar vóór de preferente aandeelhouders en gewone aandeelhouders in de waterval staat. Dit zou betekenen dat Feyenoord vóór de gemeente Rotterdam als aandeelhouder betaald krijgt. Dit voldoet echter niet aan de gemeentelijke voorwaarden zoals opgenomen in de Position Paper. Enkele raadsleden noemen deze versie daarom zelfs ‘zinloos’. Ook bronnen binnen Feyenoord melden dat de directie en RvC van de betaald-voetbalorganisatie deze business case 2.0 nooit hebben goedgekeurd. De status van deze business case is daardoor op z’n zachtst gezegd onduidelijk.

Angstvallig stil

Sindsdien is het vanuit Feyenoord City/Stadion Feijenoord angstvallig stil is rondom de business case. Dit wordt nog eens extra versterkt doordat het College van B&W, met als excuus de coronacrisis,  geen voortgangsrapportage meer verstrekt aan de gemeenteraad. Hierdoor ontbreekt het raadsleden, supporters en andere geïnteresseerden al maanden aan duidelijke en volledige informatie.

Verwarring

Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Stadion Feijenoord N.V. op 10 juni jl. deelde CFO Carl Berg mee dat er een business case 2.1 is afgerond. Hij claimt dat deze business case is opgestelde in samenwerking met club en stadion. Volgens wethouder Arjan van Gils is de business case zelfs al beoordeeld door ISG (International Stadia Group). Intussen heeft Feyenoord een besluit over het wel of niet doorgaan met het nieuwe stadion opnieuw uitgesteld. Dit maakt de verwarring compleet. Wie geeft er duidelijkheid?

Vraagtekens

Het nieuwe stadionplan is omgeven door vraagtekens. Waarom is besluitvorming over de business case al enkele keren uitgesteld? Waarom neemt Feyenoord niet het voortouw en neemt zij niet zelfstandig een besluit? Heeft Goldman Sachs boeteclausules opgenomen voor de club, stadion en/of de gemeente waardoor besluitvorming wordt bemoeilijkt? Wat is de impact van COVID-19? Werken Stadion Feyenoord en het College van B&W in het geheim en buiten de gemeenteraad om aan een financiële noodoplossing met een extra gemeentelijke bijdrage? Dit zijn vragen waar Feyenoord-supporters, gemeenteraadsleden en andere betrokkenen graag spoedig een antwoord op krijgen.

NO GO

Het blijft gissen wat de huidige status is van de plannen voor het nieuwe stadion. Ook wat betreft impact op het spelersbudget van Feyenoord en de financiering. Zolang geen nieuwe informatie wordt gepubliceerd, kan op basis van de beschikbare informatie niet anders worden geconcludeerd dan dat Feyenoord in de verdeling van opbrengsten, ‘de waterval’, nog altijd onderaan staat.  Voor Feyenoord staan alle seinen, niet alleen voor het spelersbudget, op rood. Het is wachten op een luide en duidelijke NO GO vanuit het Maasgebouw.

Bijlage