Kans op dalend spelersbudget Feyenoord met nieuw stadion zeer groot

14-03-2019

Feyenoord kan spelersbudget met bestaande Kuip zelfs overtreffen

In februari presenteerde Feyenoord de nieuwe business case voor het nieuwe stadion van Feyenoord City. Dat Feyenoord straks verzekerd is van een gegarandeerd spelersbudget van €25 miljoen is daarbij als goed nieuws naar buiten gebracht. Enkele weken later blijkt op basis van eigen informatie van Feyenoord City dat deze vaste vergoeding helemaal niet gegarandeerd is. Naar nu ook blijkt, is er straks geen enkele garantie dat het spelersbudget met de inflatie meestijgt. Sterker nog: als het ‘gegarandeerde’ spelersbudget van €25 miljoen wordt gecorrigeerd voor inflatie, ligt het bij de opening van het nieuwe stadion waarschijnlijk nog maar op €22 miljoen, gerekend in prijzen van nu. Op langere termijn kan het mogelijk dalen tot €15 miljoen of nog lager. Feyenoord kan zelfs beter in de huidige Kuip blijven spelen, want daar bedraagt het spelersbudget nu al €19 miljoen en is er al jaren sprake van een stijgende trend.

Dalend spelersbudget

In maart 2017 beloofde toenmalig president-commissaris Gerard Hoetmer van Feyenoord nog “Ik ga ervan uit dat wij met een spelersbudget gaan werken van meer dan €30 miljoen in jaar 1”. In het najaar 2018 moest directeur Jan de Jong zich nog hard maken voor een gegarandeerd spelersbudget van €25 miljoen. En met succes, suggereert de op 14 februari jl. gepresenteerde 2.0-versie van de business case voor het nieuwe stadion van Feyenoord City. In dit 14 pagina’s tellende document staat de gegarandeerde vaste vergoeding van € 25 miljoen voor het spelersbudget. De eerdere vaste vergoeding van € 17,5 miljoen is dus substantieel verhoogd.  Maar in ruil daarvoor is wel de aanvullende variabele vergoeding geschrapt. Op 5 maart publiceerde Feyenoord City op de eigen website, dus niet in het officiële document, vervolgens essentiële informatie waaruit blijkt dat deze € 25 miljoen helemaal niet gegarandeerd is. RTV Rijnmond berichtte hier onlangs al over.

Maar er is nog meer. Het ontbreekt aan nog een belangrijke garantie. Namelijk de garantie voor de additionele vergoeding voor inflatiedekking. De realiteit is daardoor dat er helemaal geen sprake is van groei. Integendeel: met het nieuwe stadion zal het reële spelersbudget – dat is het voor inflatie gecorrigeerde spelersbudget – hoogstwaarschijnlijk dalen. Hieronder wordt daar nader op ingegaan.

Kleine lettertjes

Een bekend Engels gezegde luidt ‘the devil is in the details’. Ook in het geval van het stadion van Feyenoord City verschuilt de duivel zich in de kleine lettertjes, te weten:

  • De start van de exploitatie van het nieuwe stadion staat in de business case gepland op 1 juli 2023 op basis van de uitgangspunten in december 2018. Hierin is nog geen rekening gehouden met de inmiddels voorziene vertraging van minimaal een jaar, onder andere ten gevolge van het ontslag van wethouder Visser. De opening van het nieuwe stadion mag inmiddels niet eerder worden verwacht dan per 1 juli 2024.
  • Het nieuwe stadion gaat aan voetbalclub Feyenoord een vaste fee betalen van €25 miljoen vanaf ingebruikname van het stadion. Doordat dit bedrag niet meestijgt met de inflatie is het reële spelersbudget in seizoen 2024/2025 lager. De jaarlijkse stijging van de consumentenprijsindex lag volgens het CBS in januari 2019 op 2,2%. Als de vaste fee op basis van dit inflatiecijfer wordt gecorrigeerd, is het reële spelersbudget bij opening van het stadion slechts € 21,9 miljoen.
  • De vaste vergoeding neemt elke vijf jaar met €500.000 toe (dus € 25,5 miljoen in seizoen 28/29, € 26 miljoen is seizoen 33/34, etc.). Over de eerste vijf jaar na de ingebruikname is dit een stijging van 2% (over 5 jaar dus). Met 2,2% per jaar bedraagt de inflatie over dezelfde periode 11,5%. Als er naast de genoemde vaste vergoeding geen additionele vergoeding komt (zie hierna), wordt er dus elke vijf jaar 9,5% inflatie niet gecompenseerd (9,5%=11,5% minus 2%). Dit betekent dat het reële spelersbudget flink daalt.
  • In de waterval wordt gesproken over “Uit de kasstroom die beschikbaar is na het voldoen van de debt service ontvangt Feyenoord een additionele vergoeding, indien en voor zover de ontvangen vaste vergoeding in het betreffende jaar geen volledige inflatiedekking ten opzichte van de vaste vergoeding in het voorgaande jaar omvat”. Deze additionele vergoeding komt in de waterval na de rente en aflossing van het vreemde vermogen. Het is dus hoogst onzeker of die additionele vergoeding er voor Feyenoord wel komt.

De Kuip: forse groei

Hoe zit dit dan in De Kuip? Over de afgelopen vijf jaar laat het spelersbudget van Feyenoord in De Kuip een forse groei zien. De gemiddelde jaarlijkse groei bedroeg 10,7%; gecorrigeerd voor inflatie komt dit uit op een reële groei van 9,5%. Dit percentage had wellicht nog hoger kunnen zijn als Feyenoord en Stadion Feijenoord meer geïnvesteerd hadden in het optimaliseren van de exploitatie van De Kuip in plaats van (deels met geleend geld) miljoenen hadden geïnvesteerd in de dure plannenmakerij voor een nieuw stadion.

Vergelijking nieuw stadion Feyenoord City versus De Kuip

Als het spelersbudget van Feyenoord dat met het nieuwe stadion van Feyenoord City mag worden verwacht, wordt vergeleken met het spelersbudget dat in bestaande Kuip (dus zonder renovatie) mogelijk is, ontstaat een schokkend beeld:

Stadionopzuid Ontwikkeling Spelersbudget Feyenoord

De grijze en groene lijn hebben betrekking op de ontwikkeling van het spelersbudget van Feyenoord in bestaande Kuip, dus zonder renovatie. Deze lijnen worden eerst verder toegelicht.

  1. Het spelersbudget van Feyenoord heeft in de afgelopen 5 jaar een gemiddelde groei doorgemaakt van gemiddeld 9,5% per jaar gecorrigeerde voor inflatie. Het spelersbudget is dit seizoen ca. € 19 miljoen euro (zie de grijze lijn in de figuur).
  2. Als voor het voortbestaan van De Kuip gerekend wordt met een bescheidenere reële groei van 2% (dus 4,2% inclusief huidige inflatie) vanaf nu, dan is dat substantieel lager dan de reële groei van 9,5% per jaar over de afgelopen 5 jaar). In dit scenario is de prognose dat Feyenoord al vanaf seizoen 2025-2026 een hoger spelersbudget realiseert dan het zal doen in het nieuwe stadion van Feyenoord City (zie de andere lijnen die hieronder worden toegelicht). Het spelersbudget groeit in de bestaande Kuip door naar ca. € 34,5 miljoen in seizoen 2048/2049 (Zie de groene lijn in de figuur)

De volgende scenario’s hebben betrekking op het nieuwe stadion van Feyenoord City met een investeringsplaatje van ruim € 444 miljoen (exclusief de aankoop van de grond door de gemeente van € 60 miljoen). Alle hieronder beschreven scenario’s zijn gebaseerd op de afspraken die Feyenoord City volgens haar nieuwe business case met de financiers wil maken. Deze afspraken houden in dat er hoe dan ook geen sprake is van inflatiedekking tot aan de ingebruikname. Dit zorgt ervoor dat als de inflatie 2,2% blijft, het spelersbudget van Feyenoord in het eerste seizoen in het nieuwe stadion is gedaald naar € 21,9 miljoen in prijzen van nu. Dit is het startpunt voor de volgende scenario’s van Feyenoord City.

  1. Als het nieuwe stadion vervolgens geen verlies en ook geen winst maakt, kunnen de rente en aflossing net betaald worden maar er is geen geld meer voor de (additionele) inflatievergoeding. In dit scenario daalt met een inflatie van 2,2% het spelersbudget, uitgedrukt in prijzen van nu, na de ingebruikname van € 21,9 miljoen naar ca. € 15 miljoen in seizoen 2048-49. (Zie de rode lijn in de figuur).
  2. Als het nieuwe stadion na het betalen van de rente en aflossing wel geld heeft voor de (additionele) inflatievergoeding voor volledige inflatiedekking (wat dus hoogst onzeker is) dan is een gelijkblijvend spelersbudget van € 21,9 miljoen het maximaal haalbare. Dit heeft er ermee te maken dat er in de nieuwe business case geen variabele prestatievergoeding meer is, waarmee het opwaartse potentieel verdwenen is (Zie de oranje lijn in de figuur).

Het spelersbudget van Feyenoord dat met het nieuwe stadion van Feyenoord City wordt gerealiseerd kan met De Kuip al in het seizoen 2025/ 2026 overtroffen worden. Daarnaast is er in het bestaande stadion wel sprake van opwaarts potentieel.

Scenario’s Feyenoord City: geen groei tot sterke daling

Er zijn meer scenario’s mogelijk. Enkele daarvan worden hieronder beschreven en hebben allemaal betrekking op het nieuwe stadion van Feyenoord City.  Ook hiervoor geldt dat onderstaande scenario’s zijn gebaseerd op de afspraken die Feyenoord City volgens haar nieuwe business case met de financiers wil maken. Deze afspraken houden in dat er hoe dan ook geen sprake is van inflatiedekking tot aan de ingebruikname.

  • Als voor het nieuwe stadion van Feyenoord City een lager inflatiecijfer van 1,5% (zoals door Feyenoord City wordt gehanteerd) wordt aangehouden zonder additionele vergoeding voor dekking van de inflatie, dan daalt het spelersbudget, uitgedrukt in prijzen van nu, na de ingebruikname van € 22,9 miljoen naar ca. € 18 miljoen in seizoen 2048-49.
  • In een scenario met een hoger inflatiecijfer van 3,5%, zonder additionele vergoeding voor dekking van de inflatie, daalt het spelersbudget in het nieuwe stadion van Feyenoord City, uitgedrukt in prijzen van nu, na de ingebruikname van € 20,3 miljoen naar ca. € 11 miljoen in seizoen 2048-49. Zo’n hoge inflatie kan onder meer ontstaan door bijvoorbeeld een ongecontroleerde Brexit.

In het meest optimistische scenario levert het nieuwe stadion van Feyenoord City dan een spelersbudget op dat in seizoen 2048/2049 nog steeds maar €25 miljoen bedraagt, in prijzen van nu. In het minst optimistische scenario daalt het reële spelersbudget dan naar het niveau van €10 miljoen in 2049. Tegen die tijd is degradatievoetbal met zo’n budget mogelijk niet uitgesloten.

Geen potentieel

Geconcludeerd kan worden dat in het nieuwe stadion van Feyenoord City, met een investering van alles bij elkaar opgeteld een half miljard, het reële spelersbudget van Feyenoord op basis van de huidige inflatie bij ingebruikname geen € 25 miljoen maar € 21,9 miljoen zal bedragen. Ten opzichte van het huidige spelersbudget is dit een reële groei van slechts € 2,9 miljoen euro in 5 jaar tijd.

Vervolgens zal het spelersbudget van Feyenoord in het nieuwe stadion, gecorrigeerd voor inflatie, niet stijgen en hoogstwaarschijnlijk zelfs dalen. De nieuwe business case kent, anders dan de oude, geen variabele prestatievergoeding meer, waardoor er straks ook geen opwaarts potentieel meer is.

Met de bestaande Kuip, dus zonder renovatie, is Feyenoord in staat het spelersbudget van het nieuwe stadion in seizoen 2025/ 2026 te overtreffen. Ook is er sprake van opwaarts potentieel.

Lees ook: