Feyenoord City geen inhoudelijk weerwoord op Tsjalle van der Burg

From: Carl Berg
Sent: Wednesday, June 20, 2018 17:00
To: Burg, T. van der
Subject: Rapport “Het maasstadion van Feyenoord”

Geachte heer Van der Burg,

Wij hebben uw vrijdag gepubliceerde rapport inmiddels uitgebreid gelezen. Ik heb waardering voor de tijd en energie die u in het rapport heeft gestoken. Ik heb wel moeten constateren dat u op een aantal plekken het financieel model verkeerd heeft begrepen of geïnterpreteerd. Ook zijn deels inmiddels achterhaalde gegevens gebruikt en bevat uw rapport op onderdelen onjuiste informatie. Het lijkt mij verstandig elkaar te ontmoeten om uw rapport en de stadionplannen in meer detail te bediscussiëren.

Ik hoor graag of u bereid bent tot een gesprek. Ik zal mijn ondersteuning vervolgens vragen om een afspraak met u te plannen.

Met vriendelijke groet,

Carl Berg
CFO
Stadion Feijenoord

From: Burg, T. van der
Sent: Saturday, June 23, 2018 17:19
To: Carl Berg
Subject: Re: Rapport “Het maasstadion van Feyenoord”

Geachte heer Berg,

Hartelijk dank voor uw vriendelijke en uitnodigende mail. Mijn excuses voor mijn late reactie, maar ik zat deze week, zo bijna aan het einde van het collegejaar, onder meer met een deadline voor het nakijken van scripties. Alvorens op de andere delen van uw mail in te gaan, zou ik het op prijs stellen als u eerst op het onderstaande reageert. Deze week heeft Feyenoord City op haar website een reactie op mijn rapport over het Maasstadion geplaatst. Daarin meldt u onder meer dit:
We willen de heer Van der Burg graag inzicht geven in de door ons gebruikte cijfers en onderzoeken. Wij nodigen de heer Van der Burg dan ook graag nogmaals uit om een gedetailleerde reactie op zijn rapport te bespreken. Wij hebben de heer Van der Burg op 12 maart jongstleden al uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dit gesprek wilden wij graag de verschillende inzichten bespreken. Deze uitnodiging is door de heer Van Der Burg toen afgewezen.

Door deze reactie kan de indruk ontstaan dat ik een discussie met u weiger. Dit terwijl, zoals blijkt uit mijn volledige mail van 12 maart, dit niet juist zou zijn. Ik heb in die mail inderdaad de uitnodiging voor een mondeling gesprek afgewezen, maar dit gebeurde nadat Feyenoord City weigerde een discussie per mail met mij te voeren waarvan het AD verslag zou kunnen doen. Ik deed mijn uitnodiging voor een schriftelijke discussie onder meer om de waarheidsvinding te stimuleren, en ook wel om samen met u de openbare discussie die ik in het AD begonnen was voor de lezers van het AD een waardig vervolg te geven. Ik heb in de mail nog wat preciezer de redenen gegeven waarom ik destijds een mondeling gesprek afwees. Het heeft mij verbaasd dat u die redenen niet in uw reactie op uw website heeft gemeld, en zo de mogelijkheid heeft opengelaten dat de indruk gewekt wordt dat ik helemaal geen discussie wil. Op de social media blijkt dat uw bericht inderdaad op deze voor mij als wetenschapper toch wat beledigende wijze is geïnterpreteerd, en dat is ook niet positief voor de instelling waar ik voor werk. Ik ben wel erg blij dat het AD mij dinsdagavond nog tijdig heeft weten te bereiken, en dat deze krant niet (eenzijdig) over mijn afwijzing van uw uitnodiging heeft bericht.

Natuurlijk kan iedereen wel eens een fout maken. Maar in situaties als deze is het wel altijd goed dat fouten worden rechtgezet. Ik ben bereid uw excuses voor uw handelwijze te accepteren. Voorwaarde is dat u deze excuses op uw website plaatst, op een even prominente plaats als de plaats waar uw reactie op mijn rapport stond, en daarbij mijn afwijzing van 12 maart om met u een mondeling gesprek aan te gaan in de juiste context plaatst. Dit betekent dat u mijn mail van 12 maart volledig en op een prominente plaats op uw website plaatst. Desgewenst mag u ook de volledige mailwisseling van tussen 4 en 12 maart publiceren (hoewel mij dat voor lezers vervelend lijkt).

Ik heb de vrijheid genomen om een afschrift van deze mail te sturen aan directeur Jan de Jong van Feyenoord. Feyenoord is meen ik uw opdrachtgever, en daarom mede verantwoordelijk voor de handelwijze van Feyenoord City. Wellicht kunt u met de heer De Jong overleggen over de precieze bewoordingen van uw excuses. Ik ben zeer vergevingsgezond, en verlang net als het AD en FSV De Feijenoorder naar een serieuze schriftelijke discussie.

Prettig weekend,
Dr. Tsjalle van der Burg
University of Twente | Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences |
Change Management & Organizational Behaviour (CMOB)

From: Carl Berg
Sent: Wednesday, June 27, 2018 10:16
To: Burg, T. van der
Subject: Re: Rapport “Het maasstadion van Feyenoord”

Geachte heer van der Burg,

Dank voor uw reactie. Ik zie geen aanleiding excuses aan te bieden voor de berichtgeving op onze website, daar deze feitelijk juist is. Ik vind het oprecht vervelend dat mensen berichten plaatsen op sociale media die u als beledigend ervaart, maar ik kan daarvoor geen verantwoordelijkheid nemen.

Mijn uitnodiging voor een gesprek blijft staan. In een interactief gesprek zijn wij goed in staat om u mee te nemen in de omissies in uw rapport.

Ik lees in uw slotzin dat u uitziet naar een serieuze schriftelijke discussie. Ik herhaal in dat verband graag dat ik het niet in het belang van Feyenoord en Stadion Feijenoord acht om een openbare schriftelijke discussie over alle aspecten van een dusdanig groot en complex project als de bouw van het nieuwe stadion te voeren. Dit o.a. gelet op de afspraken van vertrouwelijke en commerciële aard die wij gemaakt hebben en nog moeten maken in het kader van bijvoorbeeld (de aanbesteding van) de bouw van het nieuwe stadion en de nog af te sluiten projectfinanciering en de nog lopende externe toetsing van de business case. U zult ongetwijfeld begrijpen dat Feyenoord, naast dat zij van partijen waarmee wordt samengewerkt vraagt een geheimhoudingsovereenkomst te ondertekenen, ook zelf gehouden is om vertrouwelijkheid te betrachten en commerciële informatie van andere partijen vertrouwelijk te behandelen.

Met vriendelijke groet,

Carl Berg
CFO
Stadion Feijenoord

From: Burg, T. van der
Sent: Wednesday, June 27, 2018 16:57
To: Carl Berg
Subject: RE: Rapport “Het maasstadion van Feyenoord”

Geachte heer Berg,

Hartelijk dank voor uw snelle reactie. Mijn eigen mening is dat men feiten altijd in de juiste context hoort te plaatsen. Individuele feiten vormen alleen samen met de context de hele waarheid. Het lijkt er echter op dat u verdraaiingen van de waarheid die het gevolg zijn van het uit hun verband rukken van feiten als een onderdeel van uw werk beschouwt dat geen verandering behoeft, zolang de feiten op zich maar juist zijn. Ik denk tenminste dat ik uw mail zo goed geïnterpreteerd heb, maar als dat onjuist is hoor ik dat heel graag. Helaas heb ik nog niets gehoord van de heer De Jong, zodat het er voorlopig op lijkt dat Feyenoord uw standpunt deelt. Dat doet mij als supporter wel bijzonder veel pijn. Hoe dan ook, ik heb gezegd wat ik vond. En dit punt hoeft een verdere discussie niet in de weg te staan.

Hoe gaan wij onze discussie voeren? Ik begrijp uw opmerkingen over de noodzaak van enige geheimhouding. Maar ik constateer ook dat Feyenoord tot nu toe in het openbaar vaak een discussie over het stadion is aangegaan die in elk geval deels gebaseerd is op de informatie die wel openbaar is. In deze context heb ik ook mijn rapport geschreven. En in deze context kunt u natuurlijk heel wel op mijn rapport reageren. Daarbij kunt u, uiteraard, bij elk gewenst punt zeggen dat u het daar niet met mij eens bent maar dit vanwege uw geheimhoudingsplicht niet kunt onderbouwen. En dat zal ik dan accepteren, zeker als de openbare informatie bij zo’n punt tekort schiet. Echter, de meeste van mijn argumenten kunnen volgens mij niet met een dergelijk beroep op geheimhouding worden weerlegd. Het is aan u het tegendeel aan te tonen. Kortom, ik begrijp dat u niet over alle aspecten van het nieuwe stadion kunt praten, maar dat maakt een openbare discussie niet onmogelijk.

Bovendien wil ik liever geen geheime informatie in een gesprek ontvangen. Als u mij geheime informatie geeft, en ik dan later deels langs andere weg diezelfde waarheid zou ontdekken, kan ik daarover niet meer in het openbaar spreken want dan kan men denken dat ik de geheimhouding schendt. Dergelijke situaties vermijd ik liever. Ik heb in het rapport op basis van openbare informatie aangetoond dat het nieuwe stadion afgewezen dient te worden. Het is aan u die conclusie te weerleggen.

U bent de openbare discussie vorige week trouwens zelf op uw website gestart, door mijn kwaliteiten en dus mijn reputatie als wetenschapper op keiharde wijze ter discussie te stellen en daarbij ook mijn werkgever, Universiteit Twente, te noemen. Op zich zijn zulke aanvallen in de wetenschap zeker geoorloofd. Maar wie zo de discussie opent, kan zich daarbij niet meer op een geheimhoudingsplicht baseren. Integendeel, u dient uw opening nu met serieuze argumenten te onderbouwen. Zo’n onderbouwing ontbreekt op uw website vooralsnog, zoals elke wetenschapper zal beamen.

Elke wetenschapper heeft het recht zich in een rapport alleen op openbare informatie te baseren, zolang zijn conclusies niet verder gaan dan die informatie toestaat. Dat is ook gebeurd in mijn rapport. Ik ben dus benieuwd of u het rapport kunt weerleggen op basis van niet-geheime informatie. Kunt u dat niet, dan dient u op uw website uw excuses te maken voor de taal waarmee u mij hebt aangevallen. Dat is gewoon een kwestie van fatsoen.

Het woord is dus weer aan u. Het doet mij overigens goed dat zich nu toch een discussie tussen ons begint te ontvouwen. Heel veel dank daarvoor.

Met vriendelijke groet,
Tsjalle van der Burg
University of Twente | Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences |
Change Management & Organizational Behaviour (CMOB)