Gemeenteraad onvolledig en onjuist geïnformeerd door Feyenoord City

Interne stukken schetsen ander beeld dan voortgangsrapportage
De gemeenteraad blijkt niet goed te worden geïnformeerd over de voortgang van Feyenoord City. Zo blijkt uit stukken die Stadion op Zuid in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) in handen heeft gekregen. Op basis van deze stukken kunnen grote vraagtekens worden gezet bij de technische haalbaarheid van het stadionplan van Feyenoord City. Gemeenteraad en burgers blijken ook onjuist te zijn geïnformeerd over de grondverwerving ter plaatse.

Complexe locatie
Feyenoord City wil doen geloven dat de locatiekeuze een zorgvuldig proces heeft doorlopen [zie link Feyenoord City]. De gekozen locatie mag volgens Feyenoord City dan ‘markant’ zijn, zij blijkt ook uitermate complex. Voor de locatie moet niet alleen grond verworven worden en bedrijven worden uitgekocht [zie link AD], ook de inpassing geeft problemen. Zo moeten de architecten van het stadion rekeninghouden met de invloeden van en op het spoor, de vaarweg, een radarpost, de primaire waterkering en een waterleiding.


Foto: AD.nl

Afgewezen
Juist vanwege de complexiteit is de nu gekozen locatie in 2006 als eerste afgevallen na een door de gemeente Rotterdam uitgevoerde locatiestudie voor een stadion in het kader van het Stadionpark.

Lichtzinnig
Vorig jaar al wees Bewonerscommissie De Veranda op de gevolgen van bouwen in de Maas voor de scheepvaart en de vaargeul in de rivier. Volgens Feyenoord City was er geen vuiltje aan de lucht.
De invloed van de locatiekeuze op de waterleiding gaf eerder al veel gedoe met Evides, waarbij Feyenoord City zich te rijk rekende omdat zij verwachtte dat de Rotterdamse belastingbetaler zou opdraaien voor de kosten van de verlegging [zie link AD].
Ook is Feyenoord City gewaarschuwd in de zienswijzen die ingediend zijn voor de startnotitie Milieu Effect Rapportage (MER). Met deze waarschuwingen wordt door Feyenoord City veel te lichtzinnig omgegaan.

Voortgangsrapportage
De voorbije maanden heeft Feyenoord City vooral goed nieuws gepubliceerd over verwerving van de private gronden. De verwerving van de Rijksgronden blijft evenwel ongenoemd. Stadion op Zuid stuitte op een interessante passage in de jongste voortgangsrapportage: “De uitgangspunten dat uitgifte in erfpacht conform de gemeentelijke regels moet gebeuren, binnen de AV en dat financiers de waterval onderschrijven, zijn onveranderd. (…) Het is niet geheel zeker of het Rijk bereid is het deel van de Maas dat nodig is voor de bouw van het stadion, wil verkopen. Zodra daar meer over bekend is, zullen wij de raad informeren.” Het is dus nog helemaal niet zeker of die Rijksgronden zullen worden verworven. Waarom Feyenoord City’s voortgangsrapportage aan de gemeenteraad toch zo groen kleurt, is Stadion op Zuid een raadsel.

Achterhouden van informatie
Feyenoord City deed in eerste instantie een poging publicatie van de stukken die Stadion op Zuid nu openbaar maakt, te voorkomen. Waarschijnlijk omdat de situatie helemaal niet zo rooskleurig is als Feyenoord City de gemeenteraad al die tijd voorspiegelt. De technische haalbaarheid van het stadionplan is verre van zeker. De knelpunten zullen moeten zijn opgelost voor de omgevingsvergunning kan worden verleend. Een realistische voortgangsrapportage zou volgens Stadion op Zuid minimaal oranjerood moeten zijn.

Achter de schermen
Uit WOB-stukken die Stadion op Zuid in bezit heeft, blijkt dat Feyenoord City te kampen heeft met een grote complexiteit aan vraagstukken bij Rijkswaterstaat. Knelpunten die de revue passeren zijn:
– grondverwerving van Rijkswaterstaat,
– watercompensatie,
– een aanvaarbeveiliging die niet past,
– een radarpost die verplaatst moet worden,
– de impact op de waterleidingen van Evides (zinkerpakket).

Onvoldoende en onjuist geïnformeerd
Stadion op Zuid concludeert dat Feyenoord City met het communiceren van de te rooskleurige voortgangsrapportage en het achterhouden van relevante informatie, de Rotterdamse gemeenteraad onvoldoende en onjuist informeert. Onder andere over de risico’s van grondverwerving bij het Rijk en de risico’s van de technische complexiteit.

Gemeenteraad
Stadion op Zuid doet een dringende oproep aan de gemeenteraad kennis te nemen van de gepubliceerde stukken en bij de gemeenteraadsvergadering op 16 mei a.s. kritische vragen te stellen over bovengenoemde knelpunten. Voor een goede besluitvorming dient de gemeenteraad volledig inzicht te hebben in de voortgang, knelpunten en risico’s van Feyenoord City.

Lees ook: