Nieuw stadion stort Kuip diep in rode cijfers

Continuïteit is in gevaar, bestuur ter verantwoording?

Stadion Feijenoord N.V. zit diep in de schulden. Dat concludeert Stadion op Zuid uit gesprekken met betrouwbare bronnen rond het stadion en bestudering van de gepubliceerde jaarcijfers. De Kuip is – vooral door toedoen van dochtermaatschappij Nieuw Stadion BV – diep in de rode cijfers beland. Aan het eind van dit seizoen zal de financiële situatie zelfs zo zorgwekkend zijn dat de continuïteit van de vennootschap én het stadion in gevaar dreigen te komen. Deze situatie geeft aandeelhouders gegronde redenen het stadionbestuur hiervoor tijdens de buitengewone aandeelhoudersvergadering op 17 juni a.s. ter verantwoording te roepen.

Schuld van €30 miljoen
Op basis van de jaarverslagen is de verwachting dat de schuldpositie van Stadion Feijenoord NV – met Nieuw Stadion BV als een van de dochtermaatschappijen – aan het einde van dit boekjaar uitkomt op ruim €30 miljoen euro. De gepubliceerde schuldenlast per einde boekjaar 17/18 van ruim €23 miljoen zal dit jaar verder oplopen. De schuldenlast bestaat voornamelijk uit langlopende schulden bij gemeente Rotterdam en Goldman Sachs en kortlopende schulden bij niet nader genoemde crediteuren en overige schulden.
De schuld aan gemeente Rotterdam betreft de lening voor renovatie van De Kuip in 1994 van ruim €7,9 miljoen. Deze lening is 25 jaar na dato nog altijd niet afgelost.

De brugfinanciering bij Goldman Sachs bedraagt in totaal €17,5 miljoen en is opgebouwd uit leningdeel I van €8 miljoen en leningdeel II van €9,5 miljoen. Dit boekjaar is bekendgemaakt dat ook leningdeel II door Stadion Feijenoord en Feyenoord is opgenomen. Van de Goldman Sachs-lening komt €12,5 miljoen bij Stadion Feijenoord in de boeken en €5 miljoen komt voor rekening van de betaald-voetbalorganisatie Feyenoord.

Uit de jaarcijfers blijkt niet waardoor de forse kortlopende schulden van naar verwachting bijna €10 miljoen per einde boekjaar 18/19 precies zijn veroorzaakt.

Fors negatief eigen vermogen
Het eigen vermogen van Stadion Feyenoord NV was jarenlang stabiel rond de €5 miljoen positief. Vanaf 2016 – de start van Feyenoord City – is het eigen vermogen in twee jaar tijd gedaald naar €2,9 miljoen negatief per einde boekjaar 17/18.

Op basis van de informatie in jaarverslag 17/18 zal deze negatieve trend zich doorzetten. Door de verwachte plankosten voor Feyenoord City die dit jaar al zijn gemaakt en nog worden gemaakt en de hiervoor benodigde lening van Goldman Sachs, is de verwachting dat Stadion Feijenoord NV in 18/19 een nog negatiever resultaat na belastingen zal noteren dan de circa €6,5 miljoen negatief over 17/18.
Stadion op Zuid verwacht dat het negatieve eigen vermogen van Stadion Feijenoord per einde boekjaar 18/19 zal uitkomen op bijna €10 miljoen.

Plankosten nieuw stadion naar €22,5 miljoen
Stadion Feyenoord NV heeft vanaf 2011 tot en met einde boekjaar 17/ 18 aanwijsbaar voor een bedrag van €12,5 miljoen uitgegeven aan plankosten voor een nieuw stadion. Uit de jaarcijfers blijkt dat tussen 2011 en 2014 voor bijna €1,9 miljoen aan plankosten is gemaakt voor ontwikkeling van Het Nieuwe Stadion (HNS). Grote uitschieter in de plankosten voor het nieuwe stadion van Feyenoord City is in boekjaar 17/18 een kostenpost van €9,2 miljoen. Dat is in één jaar bijna het dubbele van wat in de laatste tien jaar is besteed aan onderhoud van De Kuip, namelijk slechts €4,8 miljoen euro.

Omdat het bedrag van leningdeel II het bedrag van leningdeel I over boekjaar 17/18 overtreft, ligt het in de lijn der verwachting dat ook de plankosten over boekjaar 18/19 de gemaakte kosten in 17/18 zullen overtreffen. Met ongeveer €10 miljoen aan geschatte plankosten extra dit jaar komt het totale bedrag aan plankosten per einde boekjaar 18/19 waarschijnlijk uit op ongeveer €22,5 miljoen.

Deze schatting is nog aan de voorzichtige kant, omdat in de genoemde plankosten de kosten voor inzet van eigen personeel nog niet zijn meegenomen. Het personeelsbestand is vanaf 2016 gegroeid met 50% (!).

Financieel verzwakt
Onder leiding van het bestuur – bestaande uit commissarissen Cees de Bruin, Jos van der Vegt, Marianne de Waard-Preller, Pieter van Oord, Daniëlle van der Sluijs, directeur Jan van Merwijk en CFO Carl Berg – is de onderneming Stadion Feijenoord NV binnen enkele jaren financieel ernstig verzwakt. Oorzaak hiervan is de jarenlange focus op plannen voor een nieuw stadion en de hiervoor in 2017 opgerichte dochtermaatschappij Nieuw Stadion BV.

De recente plankosten voor Feyenoord City hebben geleid tot een negatief eigen vermogen en een forse schuldpositie. Deze zorgwekkende situatie zal naar verwachting dit boekjaar substantieel verergeren. De financiële situatie van Stadion Feijenoord NV is hierdoor zo nijpend geworden dat de continuïteit van vennootschap én stadion in gevaar dreigen te komen.

Ondertussen is de haalbaarheid van het nieuwbouwplan van Feyenoord City – en daarmee de dekking voor Nieuw Stadion BV – hoogst onzeker. Steeds meer stakeholders lijken in te zien dat dit plan niet het beste is voor Feyenoord en dat Feyenoord in De Kuip zelfs betere cijfers kan realiseren dan met de risicovolle bouw van een duur nieuw onderkomen. Aan de voorwaarden uit het position paper, noodzakelijk voor financiële steun van de gemeente, wordt niet voldaan en het ontbreekt nog altijd aan draagvlak onder supporters en steun van de officiële supportersvereniging. Bovendien raakt het brugkrediet dat is geleend van Goldman Sachs een keer op, mogelijk al binnenkort.

Verantwoording
Het jaarverslag van Stadion Feijenoord NV wordt traditiegetrouw in het najaar gepubliceerd. Pas op dat moment ontstaat er voor aandeelhouders inzicht en duidelijkheid over de werkelijke cijfers. Gelet op de ernst van de situatie lijkt er voldoende aanleiding voor de aandeelhouders van Stadion Feijenoord NV daar niet op te wachten en het bestuur op de buitengewone aandeelhoudersvergadering van 17 juni a.s. ter verantwoording te roepen. Het in gevaar brengen van de continuïteit van de vennootschap biedt aandeelhouders zelfs de mogelijkheid een procedure te starten op grond van Art. 2:9 van het Burgerlijk Wetboek en het bestuur af te zetten wegens onbehoorlijk bestuur.

Wilt u meer weten? Bekijk hier de gepubliceerde jaarcijfers van Stadion Feijenoord NV.