Wethouder Kurvers geeft met vaststelling bestemmingsplan Feyenoord City regie verder uit handen

Op 17 december staat de gemeenteraad, of liever gezegd de coalitie, voor een belangrijke gewetensvraag: gaat zij met 23 tegen 22 het bestemmingsplan Feyenoord City vaststellen?

Kredietwaardigheid
Bas Kurvers is als wethouder Bouwen, wonen en energietransitie gebouwde omgeving verantwoordelijk voor het bestemmingsplan. Waarbij hij door Arjen van Gils, wethouder Financiën, organisatie, haven en grote projecten,
geadviseerd moet worden over de kredietwaardigheid en weerstandbestendigheid van de private ontwikkeling van Feyenoord City.

Al eerder zorgden een gebrek aan regie, coördinatie, organisatie en voorbereiding er bij andere belangrijke projecten voor dat de gemeenteraad geconfronteerd werd met hoge kosten door forse bouwtegenvallers. Business as usual noemen Kurvers en Van Gils dat. Maar wat pertinent anders is bij deze gebiedsontwikkeling is dat het aangevlogen wordt met private organisaties waarbij nu al tijdens de ontwerpfase het geld op is. Dat er na vaststelling van het bestemmingsplan geld vanuit de gemeente bij moet is nu geen risico meer, maar een voldongen feit.

Haalbaarheid
Ondanks sterke twijfels over de financiële en technische haalbaarheid van het nieuwe stadion, wil de coalitie het liefst het bestemmingsplan vaststellen om een voorsprong te nemen in de gebiedsontwikkeling en op korte termijn het tekort aan woningen aan te vullen.
Een mooi statement voor de naderende verkiezingen, maar ondertussen legt de coalitie de basis voor financiële problemen voor de stad op de langere termijn.

Planning en kosten
Waar de projectorganisatie Feyenoord City via wethouders Kurvers en Van Gils de gemeenteraad wil doen geloven dat alles volgens planning loopt om zo druk te houden op het bestemmingsplan, zal – als de coalitie met één stem verschil het bestemmingsplan vaststelt – begin 2021 blijken dat de planning en kostenraming aangepast moeten worden.

Cosmetische meevallers
Met creatief boekhouden van Carl Berg is de voortgangsrapportage in het groen gehouden en is de spooroverkluizing buiten de demarcatie van het stadion geschoven. Ook zijn de parkeerplaatsen verpand.
Hierdoor ontstonden cosmetische meevallers, zowel in eindprijs als aanvullende ontwerpkosten, anders was het stadion er al niet meer gekomen. In de wandelgangen klinken signalen over nieuwe vertragingen in het ontwerp en de financiering van het stadion. Pas onlangs is de zienswijzeprocedure van coördinatiemandje 2, waarbinnen ontwerpbesluiten over het nieuwe stadion, de radarpost en de primaire waterkering vallen, gesloten. Het technisch ontwerp is nog niet klaar en nog niet goed doorgerekend. Op de achtergrond wordt naarstig gezocht naar geld.

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Een van de bronnen die men hoopt aan te boren, is de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Bij vaststelling van het bestemmingsplan keert de BNG budget uit waarmee men verder het stadion kan ontwerpen en het startsein geeft voor de woningbouw.

Financiële uitvoerbaarheid
Het is een wettelijke verplichting dat de gemeente redelijkerwijs moet kunnen vaststellen of het plan financieel uitvoerbaar is. Antwoorden op de vraag van gemeenteraadslid Pieter Schol (SP) om bewijs hiervoor (“Show me the money”) werden zorgvuldig vaag gehouden en ontweken. Op de achtergrond weet men allang: de uitgangspunten waarop geconcludeerd wordt dat het financieel rond is, zijn onrealistisch en onhaalbaar.

Regie
De wijze en de volgordelijkheid waarop bestemmingsplan en omgevingsvergunningen van Feyenoord City tot stand komen, zet de gemeentelijke regie buitenspel.
Het geld van BNG zal helpen om de woningbouw te starten, maar zal niet helpen de tekorten voor het stadion op te vangen. Gemeente Rotterdam zal dan moeten bijspringen.

Eneco-gelden
Het kan niet anders dan dat Carl Berg erop voorsorteert dat de Eneco-gelden van Gemeente Rotterdam ingezet moeten worden. Juist op het moment dat Rotterdamse ondernemers omvallen door coronamaatregelen en juist zij geholpen zouden zijn met de Eneco-gelden, is het wethouder Kurvers die het laat afweten.

Onverenigbaar
Het op dit moment vaststellen van het bestemmingsplan is onverenigbaar met de gedragscode van de stad Rotterdam en staat ook in schril contrast met de conclusies van raadsenquêtes zoals Hoekse Lijn en Warmtebedrijf. Ook al adviseert Kurvers voor vaststelling van het bestemmingsplan, het zou de coalitie sieren om de gemeenteraad regisseur van de stad te laten blijven en geen marionet te worden van Carl Berg.